សុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែលមិនអាចចូលមើលមេរៀនបាន ក្នុងរយៈពេលនេះខ្ញុំកំពុងកែសម្រួលដាក់មេរៀននៅក្នុង System ថ្មី ខ្ញុំនឹងផ្ដល់ដំណឹងជូននៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ពេលដែលខ្ញុំរៀបចំហើយ